Ek6 Uzlaşma Tutanağı (Uzlaşılamayan)

EK-5

UZLAŞMA TUTANAĞI
 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
………………… Müdürlüğü

 
UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                             (UZLAŞILAN)
Tarihi              : …/…/…..     
Sayısı              :
Dosya No        :
 
YÜKÜMLÜNÜN                                           :
Adı Soyadı veya Unvanı                                :
Adresi                                                            :
Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası         :                                    
 
Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün iştirakiyle …/…/….. günü saat  …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.
 

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/Ceza Kararının Tarih Sayısı Alacak Miktarı Uzlaşılan
      Rakamla Yazıyla
         
         
         
  Toplam      
 
Açıklama: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır.
İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.
NOT: Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. (..)[1] Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz.
Bu tutanağın bir nüshasını .../…/….. tarihinde aldım.
Yükümlü/Vekili
 
 
 
İSİM İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye Yükümlü
İMZA İMZA İMZA İMZA
Görüşmede hazır bulunanlar:
           
 
İSİM İSİM
İMZA İMZA
 
 
 
 
[1] “Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılacaktır.” ibaresi  2012 tarih ve 28398 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır