Ek7 Uzlaşma Tutanağı (Uzlaşmanın Vaki Olmaması)

EK-7

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

 
UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                  (UZLAŞILAMAYAN)
Tarihi              : …/…/…..     
Sayısı              :
Dosya No        :
 
YÜKÜMLÜNÜN                                           :
Adı Soyadı veya Unvanı                                :
Adresi                                                            :
Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası           :                                                         
 
Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat  …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz[1] süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.
 
 

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarih Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar
(Nihai Teklif)
      Rakamla Yazıyla
         
         
         
         
         
         
         
  Toplam      
İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.
 
 
İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA
Görüşmede hazır bulunanlar:
           
 
İSİM İSİM
İMZA İMZA
 
 
Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)
 
İSİM
Yükümlü
İMZA
 
 
 
 
[1] “dava açma” ibaresi 01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı R.G. ile değişik