Yetki ve Görevler

03 Mart 2020

Bölge Müdürlüğümüz, başta 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu olmak üzere, bir çok Tebliğ, Kararname, Tüzük, Uluslar arası Sözleşme, Yönetmelik ve Genelgelerden oluşan Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatının uygulayıcısı konumundadır. Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı gümrük ve muhafaza idarelerimizin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

-Bakanlığımızın stratejik plan hedefleri doğrultusunda gümrük politikalarını uygulamak,

-Gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak,

-Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

-Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

-Gümrük denetimine tabi eşyaların ithalat, ihracat, transit, antrepo işlemleri ile ülkemize giren ve çıkan küçük, büyük araçların işlemlerini yürütmek,

-Gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara uygunluğunu denetlemek,

-Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyaları tespit etmek ve tasfiye edilmek üzere Tasfiye İşletme Müdürlüklerine bildirmek,

-Kara sınırlarındaki gümrük kapılarında, bağlantı gümrük idarelerinin denetiminde bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgelerinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yerine getirmek,

-Diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılığı önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmak,

-Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden geçen veya eşya geçiren her şahıs, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve işbu kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzükler, kararnameler ve yönetmelikler hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük gümrük idarelerinin gerek bu kanunda ve gerek başka kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı, denetlemelere tabi olmak ve kanunları gereğince kendi adına veya başka idareler nam ve hesabına alınacak her tür vergi, resim, harç ve ücretleri tahsil etmek veya bunları teminata bağlamak ve kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin ifasını şart koyduğu her türlü işlem ve formaliteyi yerine getirmek olduğundan, gümrüklerimizin bu yöndeki faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin icrası için gerekli olan hususları koordine ve organize etmek,

-Ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile bunun uygulamasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ve diğer genel düzenlemelerde doğrudan Bölge Müdürlüğü yetkisiyle yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek,

-Bölge Müdürlüğümüze bağlı başta kara olmak üzere, deniz, demir ve hava yolu kapılarımızdan ülkemize giren ve çıkan tüm taşıt ve yolcuların –gümrüğe tabi eşya- taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek ve mevzuatın öngördüğü prosedürleri uygulamak,

-Bütün bu işlerin yanı sıra, mevzuatın sadeleştirilip kolaylaştırılmasına, personelin daha verimli ve etkin çalışmasına, gümrük idarelerinin alt yapısının düzenlenmesine yönelik çalışma yapmak ve tekliflerde bulunmak.